O projekcie

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pt. "Bank Praktyk Krajowych"
Celem projektu jest wypracowanie standardów łączenia szkół i pracodawców na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerem ponadnarodowym innowacyjnej platformy edukacyjno-rozwojowej IT doskonalenia zawodowego dla całej Polski do 29.12.2021 r. Platforma będzie odpowiedzią na zidentyfikowane problemy z obszaru realizacji efektywnie i w powiązaniu z potrzebami rynku, kształcenia zawodowego i przybierze formę Krajowego Banku Praktyk (KBP) z zaimplementowanymi rozwiązaniami w zakresie rekrutacji odwróconej.

Planowanym efektem projektu jest stworzenie, a następnie wdrożenie innowacyjnego i kompleksowego rozwiązania IT w formie platformy łączącej uczniów z przedsiębiorcami , a szkoły z rynkiem pracy i potrzebami gospodarki. Grupę docelową stanowić będą szkoły lub placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące, a także partnerzy społeczni oraz podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników. Odbiorców podzielono na 3 sektory: techniczny, administracyjno-usługowy oraz medyczno-społeczny. Platforma zostanie wdrożona w 45 instytucjach działających w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego  z całej Polski do 30.09.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE (Europejskiego Funduszu Społecznego): 1 565 249,83 zł.
Dofinansowanie projektu z dotacji celowej: 44 987,03 zł
Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 660 038,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Zadanie 1 - Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (okres realizacji od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.);


Zadanie 2 - Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym wsparciem partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.);


Zadanie 3 - Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego
(okres realizacji od 01.11.2020 do 30.11.2020 r.);

Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do wdrożenia, z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy, z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego
(okres realizacji od 01.12.2020 r. do 15.09.2021 r.);

Zadanie 5 - Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki, z ewentualnym uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 16.09.2021 r. do 29.11.2021 r.);


Zadanie 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub partner/-rzy krajowy/i) w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej
(okres realizacji od 30.11.2021r. do 29.12.2021 r.).

Skip to content